سی شارپ چیست ؟

ساخت وبلاگ
jozve - خوش آمدید زبان برنامه نویسی چیست؟ زبان برنامه نویسی دقیقا مانند زبانهای انسانی تعریف می شود. به عنوان مثالزبان فارسی، مجموعه قواعدی است که عده ای در جهان برای برقراری ارتباط بینخود از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال یکی از این قواعد، وجود شش شخصدر زبان فارسی است به نام‌های اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد وبه همین ترتیب اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع وجود دارد. به همینترتیب می توان قواعد زیادی را نام برد.زبان های برنامه نویسی نیز دقیقاً بههمین مفهوم منتهی برای ارتباط بین انسان و ماشین هستند. بسته به گسترهسیستمهای کامپیوتری، زبانهای گوناگونی نیز وجود دارد. بعضی از زبانها، فقطجهت استفاده در برنامه نویسی برای وب و اینترنت استفاده می شود، برخی دیگرفقط توسط سیستمهای خاص مثل دستگاههای CNC قابل استفاده هستند و البتهبسیاری از زبانها، در گستره زیادی استفاده می شوند. مطالب اخیر .: Weblog Themes By Slide Skin:. ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي  ﻣﻲ Dog ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وزن و ﻧﺎم ﺟﺎري آن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺷﻮد . ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺮخ ﻛﺎراﺋﻲ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .داده ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع   ي ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻲ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻛﺪي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮ  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي   public و privateﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻋﻀﺎي c  ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، وﻟـﻲ اﻋـﻀﺎي  از ﺑﻴـﺮو    ن ﻛـﻼس ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17
ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﻼس ﻫﺎ، ﻗﻠﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻲ ﮔﺮا اﺳﺖ .ﻛﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺪي از ﻳﻚ ﻛﻼس، ﻣﺘﺪ ﻛﻼس دﻳﮕﺮي را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . Manager ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﻛـﻼس، UpdateSalary ﻣﺘﺪ ﻳﻚ ﺷﻲ از ﻛﻼس ﻛﺎرﻣﻨﺪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ . ﻣـﻲ Manager ﮔـﻮﺋﻴﻢ ﻛـﻼس Employee و ﻛـﻼس ﻫﺴﺘﻨﺪ3اﻧﺠﻤﻦ .ﻛﻼس اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ . ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع داده ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﭼﺮخ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﻫﺎ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل و ... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺧﻮدرو، ﻳﻚ ﻛﻼس ﭼﺮخ، ﻳﻚ ﻛﻼس ﻣﻮﺗﻮر و ﻳﻚ ﻛـﻼس اﻧﺘﻘـﺎل اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﭘـﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻼس ﻣﺎﺷﻴﻦ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎ ﺷﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻼس ﭼﺮخ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻼس ﻣﻮﺗﻮر و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻛـﻼساﻧﺘﻘﺎل دارد . Has-a اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . روش دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼس ﺧﻮدرو، ﻛـﻼس ﭼﺮخ، ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل را ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗ ﻳﺎ ﻛﻼس ﻛﺎر از اﺷﻴﺎء ﭼﺮخ، ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد . ﮔﻮﻳﻨﺪIs-a اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را .در ﺑﻌﻀﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن c ++ ﻣﺎﺑﻴﻦ رواﺑﻂ is-a و has-a ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، وﻟﻲ در C # اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . راﺑﻄﻪ ي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺎ اﺳﻤﺒﻞ ﻛﺮدن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﺎده اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻴـﺪ . ﭼـﺎرﭼﻮب .NET String ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17
ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن، اوﻟﻴﻦ رﻛﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺎزي ﺷﻲ  ﮔﺮا اﺳﺖ .   ﻫﺪف ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  ﺳﺎزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع داده ﻳـﺎ ﻛـﻼس را    (self-contain) ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮدار ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻼس دﻳﮕﺮي را ﺗﺤ       ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ، ﻣـﻲ   ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﭘﻴﺎده      ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻛﻼس را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ  ﻣﺘﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛـﻼس ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛـﻼس        ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ   ﺷـﻮد، ﺳﺮوﻳﺲ    دﻫﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ         ﺷﻮد و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺪ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ   ﺑﺮد، ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ   ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ     ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه   ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮ  ط ﺑﻪ ﭘﻴﺎده  ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه  ي         ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺮور را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎده           ﺳـﺎزي ﺳـﺮوﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه  را ﺑـﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.  public    ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻛﻼس ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را واﺳﻂ ﻛﻼس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ  ﮔﻴﺮﻧﺪه        ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻼس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .       اﮔﺮ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻼس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﺲ ﺳﺮوﻳﺲ       ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠﺪدا ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻞ ﺷﻮد.          ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﺳﺮوﻳﺲ   دﻫﺌﺪه اﺳﺖ .  ﻃﺮاح ﻛﻼس ﺳﺮوﻳﺲ      دﻫﺌﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ            ﻛﻼس ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ، وﻟﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﮕﻴﺮد، ﻛﺎر وﻋ             ﺪه داده ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار وﻋﺪه داده ﺷـﺪه را دارد public ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17
رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي آن ﻛﻼس ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺘﺪﻫﺎ، ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﻀﺎر ﻣﺘﺪ ﺑﻪ آن ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  ﺳﺎزي ﻣﻲ ListBox ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﻲ ﻳﻚ ، ()ﻣﺮﺗﺐ Sort ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﺘﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ  ﺳﺎزي را ﺑﻪ آن ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ.  ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ  .دﻧ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺒﺎل ﻧﺎم ﻣﺘﺪ در داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻧﻮع ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ....ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17
سی شارپ (C#) زبان برنامه نویسی نوینی است که توسط شرکت مایکروسافت در ابتدای هزارهجدید میلادی، معرفی شد. این زبان از نظر نحو (Syntax) بسیار شبیه زبانهای برنامه نویسی C و C++ و جاوا (Java) است و البتهبعد از همه آنها طراحی شده است. بنابراین بسیاری از ویژگی‌های مفید اینزبان‌ها را حفظ و تقویت کرده و سعی شده است تا ویژگی‌های منفی آن‌ها را حذف کند. ...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:57

close
تبلیغات در اینترنت