تعریف یک کلاس

ساخت وبلاگ
چکیده : ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي  ﻣﻲ Dog ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وزن و ﻧﺎم ﺟﺎري آن ﺗﻌﺮﻳﻒ... با عنوان : تعریف یک کلاس بخوانید :
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي  ﻣﻲ Dog ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وزن و ﻧﺎم ﺟﺎري آن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺷﻮد . ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺮخ ﻛﺎراﺋﻲ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .داده ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع   ي ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻲ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻛﺪي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮ  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي   public و privateﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻓﻴﻠﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻋﻀﺎي c  ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، وﻟـﻲ اﻋـﻀﺎي  از ﺑﻴـﺮو    ن ﻛـﻼس ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  سی شارپ چیست ؟...
ما را در سایت سی شارپ چیست ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17