روابط کلاس ها

ساخت وبلاگ
چکیده : ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﻼس ﻫﺎ، ﻗﻠﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻲ ﮔﺮا اﺳﺖ .ﻛﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻣ... با عنوان : روابط کلاس ها بخوانید :
ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﻼس ﻫﺎ، ﻗﻠﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻲ ﮔﺮا اﺳﺖ .ﻛﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺪي از ﻳﻚ ﻛﻼس، ﻣﺘﺪ ﻛﻼس دﻳﮕﺮي را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . Manager ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل، ﻛـﻼس
، UpdateSalary ﻣﺘﺪ ﻳﻚ ﺷﻲ از ﻛﻼس ﻛﺎرﻣﻨﺪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ . ﻣـﻲ Manager ﮔـﻮﺋﻴﻢ ﻛـﻼس Employee و ﻛـﻼس ﻫﺴﺘﻨﺪ3اﻧﺠﻤﻦ .ﻛﻼس اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ . ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع داده ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﭼﺮخ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﻫﺎ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل و ... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺧﻮدرو، ﻳﻚ ﻛﻼس ﭼﺮخ، ﻳﻚ ﻛﻼس ﻣﻮﺗﻮر و ﻳﻚ ﻛـﻼس اﻧﺘﻘـﺎل اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﭘـﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻼس ﻣﺎﺷﻴﻦ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎ ﺷﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻼس ﭼﺮخ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻼس ﻣﻮﺗﻮر و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻛـﻼس
اﻧﺘﻘﺎل دارد . Has-a اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . روش دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼس ﺧﻮدرو، ﻛـﻼس ﭼﺮخ، ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل را ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗ ﻳﺎ ﻛﻼس ﻛﺎر از اﺷﻴﺎء ﭼﺮخ، ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد . ﮔﻮﻳﻨﺪIs-a اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را .
در ﺑﻌﻀﻲ از زﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن c ++ ﻣﺎﺑﻴﻦ رواﺑﻂ is-a و has-a ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، وﻟﻲ در C # اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . راﺑﻄﻪ ي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺑﺎ اﺳﻤﺒﻞ ﻛﺮدن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﺎده اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻴـﺪ . ﭼـﺎرﭼﻮب .NET String ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . Address ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻼس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ رﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ . Employee ﺳﭙﺲ ﻛﻼس اﺳﺖ Address را ﻃﻮري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ آن از ﻧﻮع سی شارپ چیست ؟...
ما را در سایت سی شارپ چیست ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17