کپسوله کردن

ساخت وبلاگ
چکیده : ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن، اوﻟﻴﻦ رﻛﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺎزي ﺷﻲ  ﮔﺮا اﺳﺖ .   ﻫﺪف ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  ﺳﺎزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع داد... با عنوان : کپسوله کردن بخوانید :
ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن، اوﻟﻴﻦ رﻛﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺎزي ﺷﻲ  ﮔﺮا اﺳﺖ .   ﻫﺪف ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  ﺳﺎزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع داده ﻳـﺎ ﻛـﻼس را    (self-contain) ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮدار ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻼس دﻳﮕﺮي را ﺗﺤ       ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ، ﻣـﻲ   ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﭘﻴﺎده      ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻛﻼس را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ  ﻣﺘﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛـﻼس ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛـﻼس        ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ   ﺷـﻮد، ﺳﺮوﻳﺲ    دﻫﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ         ﺷﻮد و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺪ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ   ﺑﺮد، ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ   ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ     ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه   ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮ  ط ﺑﻪ ﭘﻴﺎده  ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه  ي         ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺮور را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎده           ﺳـﺎزي ﺳـﺮوﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه  را ﺑـﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.  public    ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻛﻼس ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون ﻛﻼس ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را واﺳﻂ ﻛﻼس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ  ﮔﻴﺮﻧﺪه        ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻼس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .       اﮔﺮ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻼس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﺲ ﺳﺮوﻳﺲ       ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠﺪدا ﻃﺮاﺣﻲ و ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻞ ﺷﻮد.          ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﺳﺮوﻳﺲ   دﻫﺌﺪه اﺳﺖ .  ﻃﺮاح ﻛﻼس ﺳﺮوﻳﺲ      دﻫﺌﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ واﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ            ﻛﻼس ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ، وﻟﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﮕﻴﺮد، ﻛﺎر وﻋ             ﺪه داده ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار وﻋﺪه داده ﺷـﺪه را دارد public ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﻣﺠﺎز .                    ()NetPresentValue         ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺘﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ دﻻر و ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎل را ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻘﺪار ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺮ  ﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳ ي دارد ﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ .    سی شارپ چیست ؟...
ما را در سایت سی شارپ چیست ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17