متد

ساخت وبلاگ
چکیده : رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي آن ﻛﻼس ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺘﺪﻫﺎ، ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ر... با عنوان : متد بخوانید :
رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي آن ﻛﻼس ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺘﺪﻫﺎ، ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﻀﺎر ﻣﺘﺪ ﺑﻪ آن ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  ﺳﺎزي ﻣﻲ ListBox ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﻲ ﻳﻚ ، ()ﻣﺮﺗﺐ Sort ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﺘﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ  ﺳﺎزي را ﺑﻪ آن ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ.  ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ  .دﻧ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺒﺎل ﻧﺎم ﻣﺘﺪ در داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻧﻮع ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد . سی شارپ چیست ؟...
ما را در سایت سی شارپ چیست ؟ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:17